Bene Agere har vunnet frem som leverandør av strategisk rådgivning til Forsvarssektoren

Bene Agere er tildelt en rammeavtale med Forsvarssektoren innen strategisk rådgivning.  Avtalen gjelder for Forsvarsdepartementet med de underliggende etatene Forsvaret, Forsvarets forskningsinstitutt, Forsvarsbygg og Forsvarsmateriell. I tillegg kan Nasjonal Sikkerhetsmyndighet benytte avtalen. Avtalen har trådt i kraft med en varighet på 2 år.

Langtidsplanen for forsvarssektoren (Prop. 14 S 2020-2021 «Evne til forsvar – vilje til beredskap») ble vedtatt på Stortinget 1 desember 2020. Langtidsplanene vektlegger en fortsatt styrking og modernisering av Forsvaret.

Forsvarsektoren etterspør rådgivere til omstilling av struktur, innføring av teknologiske løsninger og effektivisering av arbeidsprosesser. Det er behov for overvåkning, gjennomføring og kvalitetssikring av omstillingsaktiviteter med fokus på modernisering, fremdrift og gevinstrealisering. Det er også en tydelig forventning om kompetanseheving hos ansatte innen Forsvarssektoren.

Bene Agere har som visjon at våre kunder skal mestre fremtiden. Vi er kjent for å skape energi og endringskondisjon hos våre kunders medarbeidere og ledere slik at strategier gjennomføres, transformasjoner blir vellykket og potensialene realiseres.

Vår arbeidsform og prosjektmetoder handler om å skape evnen til kontinuerlig forbedring og etablere arenaer for fremdriftsoppfølging og gevinstrealising. Gjennom prosjektene utvikles en kultur for å sette seg høye, men realistiske ambisjoner og vi setter organisasjonen i stand til å drive arbeidet videre på egen hånd.

Vi ser frem til å bidra med vår kompetanse og erfaring fra store omstillingsprosjekter i privat og offentlig sektor og realisere målene i langtidsplanen med å sikre forutsigbarhet og evne til utvikling av et relevant forsvar i et samfunn og verdensbilde med høy endringstakt. Vi gleder oss til å komme i gang med samarbeidet!

Les mer om forsvarets langtidsplan


Posted

in

,

by

Tags: