Test din endringskondisjon

Trenger du tips og råd til hva du må bruke tid på for å lykkes bedre som leder? Da bør du gjøre som det nordiske finanshuset Modhi og teste din endringskondisjonen.

Evnen til å lykkes med innovasjon, endring og kontinuerlig tilpasning er viktige konkurransefortrinn i arbeidslivet. Det at fremtiden er usikker for mange, gjør langsiktig planlegging krevende, og det betyr at virksomhetene må evne å omstille og utvikle seg raskt. For å henge med i svingene må du ha god endringskondisjon.

Endingskondisjon? Hva i all verden er det? Våren 2021 lanserte – og diskuterte – Bene Agere nettopp begrepet «endringskondisjon» med 47 toppledere og styrearbeidere i relativt store og modne foretak. De ba lederne om hjelp til å definere begrepet, og definisjonen ble: «Endringskondisjon er en varig utholdenhet til å stå i kontinuerlig uforutsigbarhet og å implementere endringer for økt konkurransekraft med entusiasme og høyt tempo». En høyst gjenkjennelig utfordring for mange selskaper i dag, men hvordan skal man trene for å oppnå denne kondisjonen, og ikke minst; hvordan gjøre lederskapet til et utholdenhetsløp og ikke en evig sprint?

Lars Christian Torhaug, Managing Partner i Bene Agere.
Lars Christian Torhaug, Managing Partner i Bene Agere.

Jakten på et varig konkurransefortrinn

Bene Ageres visjon er at de sammen med sine kunder skal mestre fremtiden gjennom å «forløse energi og bygge endringskondisjon hos ledere og medarbeidere slik at strategier gjennomføres, transformasjoner blir vellykket og potensialene realiseres». Konsulentselskapet har en tradisjon for å samle og dele erfaring om det som til enhver tid står øverst på toppledere og styrelederes agenda.

– Vi gjør våre årlige undersøkelser for å gjøre våre kunder og oss selv bedre. De siste seks årene har vi gjennomført undersøkelser blant annet om digitalisering og bærekraft. Årets undersøkelse handler om endringskondisjon som varig konkurransefortrinn, forteller Lars Christian Torhaug, Managing partner i Bene Agere.

Thea Grosvold, manager i Bene Agere.
Thea Grosvold, manager i Bene Agere.

Endring og utvikling i høy hastighet

– Vi har lenge sett med interesse på hva som kjennetegner de raskest voksende selskapene.

Nå skjer endringene raskt og de kommer fra mange kanter. For å lykkes i en slik verden må man evne å ha høy responsevne og omstille seg med høyt tempo – og dette krever en god endringskondisjon.

Hypotesen bak årets undersøkelse bygger på at modne foretak har mye å lære av enhjørningene og helt digitale virksomheter i deres måte å drive endring og utvikling med stor hastighet, samt at evnen til å lykkes med innovasjon, endring og kontinuerlig tilpasning er det ultimate varige konkurransefortrinn.

VI ville teste om:

  1. Hastighet i responsevne er viktig
  2. Store, modne foretak tar etter de raskest voksende i måten å drive endring på
  3. Det å begrepsdanne «Endringskondisjon» kan være nyttig for ledere

Thea Grosvold i Bene Agere mener at testen utfordrer toppledere og mellomledere til å bruke tid til å tenke igjennom de punktene som er viktig for å lykkes på lang sikt, innenfor en avgrenset gruppe, eller som helhet for en divisjon eller selskap.

– Testen gir et godt helhetssyn på grunnleggende prestasjonsfremmende byggesteiner som blant annet kultur, involvering, lagfølelse kommunikasjon, forutsigbarhet, og evne til å drive innovasjonsaktiviteter. Et hovedmål for ledere er å tilrettelegge for best mulig yteevne for hvert enkelt individ i selskapet. I dag går mange bedrifter på halv fart fordi at de grunnleggende byggesteinene for langsiktige prestasjoner ikke er på plass. Det er noen få som driver bedriften, mens mange går på halv hastighet. Dette gir lav verdiøkning, og det er det denne testen gir deg svar på. Tar man tak i resultatet, er det potensial for jevnt over å frigjøre energi som øker prestasjonene og sikre god yteevne for hver enkelt, sier Grosvold.

Torhaug forteller at ideen bak undersøkelsen er å sørge for at kundene kan ta en egenvurdering på tingenes tilstand.

– Hensikten med testen er å gi et verktøy som sikrer at virksomheten din har evnen til å tilpasse seg en usikker verden. Testen gir god innsikt hvis man er ærlig i besvarelsene, og den kan tilpasses ulike organisasjoner. Om det trengs, kan Bene Agere være en sparringspartner og lage et treningsprogram, eller forbedringsprogram, med tiltak og hjelpe med å lukke gapene på en strukturert måte.

Nordisk finanshus bygger endringskondisjon for vekst

Rolf Eek-Johansen er en av topplederne som fattet interesse for endringskondisjonstesten. Han er administrerende direktør og leder for inkassokonsernet Modhi Finance AS, som er et heleid datterselskap av Sparebank1 Gruppen. I løpet av 2020 gjennomgikk Modhi Finance AS store endringer da de samlet alle sine datterselskaper i Norge, Sverige og Finland. Nå har tre ulike selskaper samlet seg til en felles virksomhet under merkenavnet Modhi. På veien mot å skape forståelse, samarbeid og en felles identitet, har de møtt på ulike utfordringer.

Forskjellige kulturer

– Virksomheten består i dag av tre selskaper hvorav to har en tett historie og en relativt lik kultur, mens det tredje selskapet er annerledes. Den ene kulturen er veldig lean med fokus på forbedring av prosesser. Den andre er mer rettet mot fornyelser. Nå må vi bygge en ny kultur som rommer de ulike tankene og personlighetene.

Rolf Eek-Johansen og Modhi planlegger en betydelig vekst de neste 2-3 årene. Modhi skal bli et nordisk finanshus og bli en totalleverandør av inkassotjenester i Norden. Det krever endring og utvikling i høy hastighet, og dermed ble det tidskritisk å bygge opp det nye selskapet og bygge en felles kultur.

– Min utfordring er tålmodighet, men jeg vet at disse utfordringene er ikke løst over natten. Det må trenes.LES OGSÅ: GOD LEDELSE KREVER GOD ENDRINGSKONDISJON

Trene opp endringskondisjonen

Bene Agere har lenge sett med interesse på hva som kjennetegner de raskest voksende selskapene. De evner å ha høy responsevne og omstille seg med høyt tempo – og dette krever en god endringskondisjon. Da Pål Wæhle fra Bene Agere presenterte Eek-Johansen for endringskondisjonstesten, ble han nysgjerrig.

– Jeg har jobbet med Pål Wæhle i Bene Agere tidligere. Jeg vet hva jeg får og jeg kommer tilbake, så jeg er komfortabel med den bistanden vi får. Han presenterte endringskondisjonstesten og metodikken bak. Deretter la vi en plan for hvordan vi kan knytte endringene vi opplever opp mot evnen til å holde kondisjonen og utholdenheten oppe.

Bruke endring som treningsarena

Modhi og Bene Agere startet prosessen med et oppstartsmøte rett over sommeren. For å sikre at alle deler og lag i organisasjonen var involvert, ble det først sendt ut en survey til alle ledere.

– Funnene i undersøkelsen bekreftet mitt bilde, men det var verdifullt å få dem verifisert.

Vi fikk kartlagt hvor friksjonen og utfordringene var, og hvordan vi skal jobbe med dem videre. Deretter samlet vi en stor gruppe med mellomledere fra de ulike selskapene. Der ble vi enige om utfordringer og muligheter områdene vi må trene på for å kunne drive endring med stor hastighet, forteller Eek-Johansen.

Satte opp treningsstudio

Det er viktig å jobbe strukturert med endringskondisjon, og nå bygger Modhi og Bene Agere et «treningsstudio» og har satt opp rollebaserte «treningsprogram».

– For å omstille og utvikle oss raskt, må vi jobbe strukturert, samt involvere og trene på hvordan vi gjør endringene. Å lage spilleregler og gode møteplasser for å drive endring er viktig. Derfor har vi laget et «treningsstudio» der vi trener i team. På noen områder kan vi kjøre sprinter, mens i andre prosesser må vi gå grundigere til verks. Pål Wæhle og Bene Agere har vært tydelige og de har utfordret oss underveis.

– Det er lett å falle tilbake til hverdagen og fortsette som før, og derfor er oppfølgingen viktig. Med hjelp fra Bene Agere, håper jeg å nå målet om en sterk felles kultur og ha trimmet organisasjon for veien videre gjennom 2022.

Test endringskondisjonen i din organisasjon

Testen kan gjøres alene, med ledergruppen din eller med et større utvalg ledere for å bevisstgjøre flere om hvordan dere må arbeide med å drive endring og utvikling med enda større hastighet. Da får du testet 1-5 elementer per egenskap, og får et godt grunnlag for å utvikle endringskondisjonen i din organisasjon.

Resultatet fra testen gir deg en scoring på hvordan du prestere innenfor de 9 egenskapene som er nødvendig for å ha god endringskondisjon. Nedenfor ser du et eksempel på resultat fra en endringskondusjonstest. Basert på resultatet gir vi råd om tiltak for å bedre endringskondisjonen innenfor de ulike egenskapene.

I testen må man ta standpunkt til ulike påstander og spørsmål, og rangere seg selv og sitt selskap fra 1 til 7. Under hvert utsagn er det råd fra Bene Ageres konsulenter. Her er et utvalg av utsagnene:

Påstand: Vår toppledelse er gode på å se langt nok frem og å forklare hva fremtiden vil bringe

Tips: For å lykkes med endring med høy hastighet er det viktig å forstå hvordan markedet og fremtiden vil utvikle seg, og å sørge for at ledere og medarbeidere forstår hva som skjer og hva det betyr.

Påstand: Vår strategiske retning er tydelig for alle, og vi driver en portefølje av innovasjon og tiltak som effektiv realiserer strategien

Tips: For å lykkes med endring med høy hastighet er det viktig at alle forstår retningen, at tiltakene drives effektivt av flerfaglige team, utenfra og inn, og at det drives nok fornyelse av forretningsmodellene og ikke bare forbedringsarbeid.

Påstand: Vi er dyktige på å gjøre våre mellomledere til endringsagenter

Tips: For å lykkes med endring med høy hastighet er det viktig at de som står i midt i endringene i hverdagen, nemlig mellomlederne, er dyktige endringsagenter som trives med tempo og skaper entusiasme for endring.

Påstand: Vi bruker alle endringsaktiviteter som muligheter til å trene på å bli bedre på endring

Tips: For å lykkes med endring med høy hastighet må, endringskondisjonen vedlikeholdes hele tiden, og da må all endring som pågår brukes til å trene på det, på samme måte som enhver kamp eller konkurranse representerer trening for idrettsutøvere.

Påstand: Hos oss er medarbeiderskapet like viktig som lederskapet

Tips: For å lykkes med endring med høy hastighet må medarbeiderskapet være godt utviklet, det vil si at hver enkelt medarbeider kjenner sterk tilhørighet, tar ansvar for egen utvikling og evner å lede seg selv.

Påstand: Vår bedriftskultur støtter endring med stor hastighet

Tips: For å lykkes med endring med høy hastighet er det viktig at det ikke må skje i kamp med kulturen, og det krever en bevissthet om hva bedriftskultur er og hvordan den utvikles til å støtte endring.

Felles utfordringer uansett bransje

Mer enn ti ulike bransjer er representert i undersøkelsen, men likevel er det klare fellestrekk i hvordan lederne beskriver endringer i sine omgivelser.

– Når vi analyserer svarene i testen, ser vi at digitalisering og bærekraft er de klart viktigste drivkreftene lederne står overfor. Disse er både trender som representerer store muligheter, samtidig som de skaper usikkerhet og trusler, sier Torhaug.

Han understreker at toppleder har en sentral rolle i å forløse og utvikle foretakets endringskondisjon.

– En viktig del av dette er å skape mening av de ytre endringene i marked og fremtid, og så evne å oversette det til hva det betyr for foretaket – det vil si å fange opp og skape mening av endringer utenfor selskapet for foretakets medarbeidere. Toppleder må også ta ansvar for å orkestrere egenskapene ved kondisjonen og sørge for at kondisjonen utvikles kontinuerlig. En viktig del av dette er å sikre at alle deler og lag i organisasjonen er med, forstår hva som skjer og hvorfor endring og utvikling må skje.

Tydeliggjøring av potensial

– Testen gir en subjektiv vurdering av prestasjonen til gruppen, divisjonen eller selskapet, men hvis det er noe du som leder selv scorer dårlig, kan du være sikker på at andre rundt deg vil svare det samme, sier Thea Grosvold.

– Ut av testen får du tydelige neste steg du må gjøre, og der kan vi i Bene Agere støtte deg hvis du har behov for en sparringspartner, men det er også noen enkle grep du selv kan ta basert på innsikten fra analysen. Verdien til testen er å konseptualisere og avgrense arbeidsområder, og tydeliggjøre der det er potensial.

Grosvold forteller at erfaringen fra de som har tatt testen så langt, er at den trekker lederne ut av en hektisk hverdag, får de til å ta i bruk kritisk tenkning og reflektere over prestasjonene i egen gruppe eller bedrift.

– Dette gir en god forståelse for nåsituasjonen som er helt avgjørende for å sette mål og retning samt å vite hva du skal sette i gang med først.

Torhaug legger vekt på at man må svare ærlig og blottstille seg litt når man svarer på spørsmålene i testen.

– Det er umulig å sette retning hvis man ikke tør å være ærlig, sier Torhaug.

– Når man er ærlig, får man god innsikt som skaper rask verdi.


Posted

in

,

by

Tags: