Fremtidsutsikter fra lederforum i april 2022

Krigen i Ukraina, pandemi, rentenivå, mangel på arbeidskraft, råvare-, matvare- og forsyningssvikt.

Fremtiden er alltid usikker, men den fortoner seg mer enn normalt usikker nå.

Ledere og styrearbeidere fra så forskjellige bransjer som gjenvinning, halvledere, offshore vind, emballasje, kollektivtransport, finans, varehandel og olje sektoren hadde mange interessante perspektiver å dele med hverandre, som vi har anonymisert og som vi deler med deg. Påstander og sitater i denne oppsummeringen er fra deltakerne i lederforumet.

EEtter pandemien håpet mange på retur til normalitet, men det ble retur til et forsøk på å skape en ny verdensorden med vold.

Men krigen i Ukraina er ikke det eneste ledere er opptatt av nå; prisvekst, økende rentenivå, forsyningssvikt og mangel på arbeidskraft er også viktig.

Det ser ut som om denne situasjonen som pandemien treffer bransjene veldig forskjellig.  Midt oppe i dette går mye bra for Norge og energibransjene. Naiviteten rundt forsvarsindustri er dempet, og denne næringen møter positiv makro, men kraftkrevende næringer vil slite. Hva skal vi investere denne ekstraordinære avkastningen i når det mangler arbeidskraft, når forsyningene svikter og investeringsprognosene må vurderes med høyere rentenivåer?

Dette er noen av temaene fra samtalen. Usikkerheten er påtagelig, og mange er avventende.

Vi er her som samtalepartner for deg når det trengs.

Mye av det vi har snakket om er veldig usikkert, og det som er litt mer forutsigbart synes å være ganske negativt.

Krigen, geopolitikken og energien

Krigen i Ukraina er kommentert av mange fra et geopolitisk perspektiv. Lederne tror den vil vare lenge, Putin og Russland kan ikke gi seg uten synlig seier. Russlands bilde som en militær stormakt er knust gjennom bilder av forbrent og forvridd panser og udetonerte stridshoder, men de hverken kan eller vil gi seg. Russland vil være paria i lang tid, men det vil igjen forsterke vrangforestillingene og isolasjonen deres.

Russland vil ikke gi etter, kanskje må vesten ta sterkere grep.

Vi må forvente angrep på nye slagmarker. Cyberangrepen vil fortsette og de vil øke. En stor norsk netthandelsplass nevner at 50% av besøk på nettsidene kommer fra Russland, for tjenester de hverken behøver eller kommer til å kjøpe.

Det kan se ut som økonomisk krigføring faktisk virker.

For noen oppleves risikoen for kinesisk aggresjon mot Taiwan dempet, og vestens evne til å respondere raskt, kraftfullt og samlet gjør kostnaden ved en slik operasjon uoverstigelig for Kina nå.

Fra et næringsperspektiv handler det veldig mye om energi, dette skaper enorme endringer i energilandskapet og synet på energisikkerhet.

“Norge er fetter Anton, igjen.”

Norge kommer til å tjene mye mer enn budsjettert i 2022 på grunn av dette; på gass, kraft og olje. For olje- og gass sektoren er det elleville tider.

Fornybar får også gode utsikter i dette energilandskapet, selv om syklene er lange. Også på dette området er Norge godt posisjonert.

Atomenergi kommer tilbake, nedleggelsene i Tyskland reverseres.

Mange peker på at atomkraft kommer til å spille en større rolle, drevet av energimangel og klimautfordringer. De fleste synes – som DNV i sin Energy transition modell – å forvente at krigen og energikrisen vil dulte karbonutslippene i riktig retning, ved at det blir mer satsning på fornybar.

Forsvarsindustrien påvirkes også positivt. Det handler selvsagt om økt etterspørsel, men også om et skift i omdømme. Den naive troen på fred uten motstandsevne har fått seg skudd for baugen.

For all vår kraftkrevende industri blir det vanskeligere fremover. For de som bruker energi, også konsumenter, er det bare å venne seg til tanken om veldig høye energipriser i lang tid fremover.

Vedvarende høye energipriser, kraftkrevende industri vil slite, lenge.”

Kina og India stiller seg foreløpig avventende, men Japan orienterer seg mot vesten og Europa. Vesten er fortsatt veldig avhengig av kinesisk produksjon. Kina har vært dyktige på å skaffe seg tilgang til sjeldne metaller og jordarter. Selv om batteriene produseres her vil avhengigheten av Kina fortsette.

Flere har medarbeidere fra Russland og Ukraina som arbeider side om side, for eksempel som mannskap om bord. Det går bra, men lederne er tydelige på at en verdig behandling av russiske ansatte er viktig, de skal ikke holdes ansvarlige for krigen av sine kolleger. Virksomhetene  arbeider også med å få medarbeidere og deres familier ut av Ukraina.

Ukrainere og russere arbeider side om side.

Samtidig som vesten evner å samle seg ser vi fortsatt at populismen og samling rundt illiberale ledere fortsetter, med Ungarn som det siste eksemplet. Samtidig nevnes det at Tyrkia nå er en del av den vestlige blokken. Noen reiste det retoriske spørsmålet om hva situasjonen hadde vært om krigen hadde blitt startet på Trumps vakt. Og det påpekes at det ikke er så lenge til 2024 og nytt presidentvalg i USA. Vil vestens samhold slå sprekker?

Populisme og illiberale regimer vokser fortsatt frem.

Få nevFå nevner pandemien. Nå er det andre bekymringer som er viktigere og nærere. Om det er fordi det er vår – eller fordi det mest alvorlige scenariet for høsten og vinteren fra FHI ikke er tatt inn – er usikkert.

Kapitalkost, makroøkonomi og investeringer

Regnearkene fra i går må kastes, rentekosten har økt og vil fortsette å øke vesentlig. Prisene vil øke. Energiprisene er allerede veldig høye.

Ingenting av det vi sier vil ha prisdempende effekt.

Verdikjedene blir ikke til å stole på, transport og logistikk-kostnad øker. Forbruksnær produksjon vil øke. Tilliten til verdikjedene må bygges opp.

Logistikk-kost har tatt av.

Usikkerhet i verdikjedene.”

Det er en råvarekrise. Råvareprisene er på vei oppover, stål er et av mange eksempler. Det er også en ferdigvare krise, chiper er et kjent eksempel.

Situasjonen forsterkes ved at det også blir problemer med tilgangen på reservedeler i flere bransjer.

Det er vanskelig å få verft til å prise sine leveranser. Det oppleves som risikabelt å inngå kontrakter. Noen nevner at de avventer å kontrahere ny kapasitet.

Ja, pengebingen vår fylles, men det vi skal investere i blir også mer kostbart. Vind krever råvarer som blir dyrere stål for eksempel.

Det nevnes at det oppleves som krevende for start- og scaleups å få kapital, og at også modne virksomheter sliter med å hente ny kapital nå og må vente på et nytt vindu i markedet.

Samtidig påpekes det at kapitalmarkedene fortsatt er høyt priset, og de ser ut til å «svelge» en rekke tilsynelatende negative nyheter uten at det gir korreksjon, pengerikeligheten fra de kvantitative lettelsene fra tidligere priser sitter igjen.

Finansinstitusjoner må se investeringer i Russland som tapt. Samtidig gjør det vondt å tenke på at alt det som vestlig næringsliv har bygget opp og nå forlater, vil bli plukket opp av oligarkene.

Pris- og renteøkningene vil gi inflasjon. Stopp i verdikjedene og usikkerhet rundt investeringer vil kunne gi stagnasjon. Til sammen brukes begrepet stagflasjon av lederne som en mulig bekymring. Vi vet at dette på 70-tallet førte til stor ledighet og fremvekst av høyreradikale bevegelser.

Stagflasjon kan bli en realitet.

Flere ledere kommer flere ganger tilbake til mangelen på medarbeidere. Dette gjelder ikke bare i Norge, men i Europa (Polen) og Asia (Kina). Dette oppleves som alvorlig av flere ledere.

“Hvor er alle folka?”

Skisser til tiltak

Forståelsen av hva som kommer til å skje er godt utviklet, men hva lederne skal gjøre er mer uklart.  Flere er tydelige på at de er i tenkeboksen eller er avventende. Enkelte sier direkte at de store strategiske grepene ikke tas nå, at investeringer utsettes. Skissene til tiltak bærer preg av høyt-tenkning mer enn av handlekraft.

Vi er avventende.

Enkelte sier direkte at de store strategiske grepene ikke tas nå, at investeringer utsettes. Skissene til tiltak bærer preg av høyt-tenkning mer enn av handlekraft.

Det nevnes at leveranser til Russland er stoppet, og at det er krevende å få oppgjør for det som er levert før krigen. Leveranser fra Russland flyttes til alternative leverandører. Flere påpeker viktigheten av å bygge alternativ leverandørkapasitet generelt.

Det nevnes at kontrakter gjennomgås og motpartsrisiko vurderes for å forstå eksponeringen.

Vil se endringer i global arbeidsdeling.”

Det stilles spørsmål om den globale arbeidsdelingen kan holde frem. Det er tanker om at vi må ta produksjon som nå ligger langt unna tilbake.

Produksjonen av kabel for å få kraften frem vil fortsette, det geopolitiske og solidariske ved sjøkabler og kraftutvekslingens betydning i et nytt europeisk energilandskap kommer tydeligere frem.

Gamle gruver vil kanskje bli åpnet for å sikre råvaretilgang. Resirkulering og avfall som fornyet ressurs ventes å bli viktigere. Med råvarekrise vil motedrevet konsum gå over av seg selv.

Lagerholdet vil øke, men det blir dyrere med høyere renter.

Men at det stopper opp nå for noen bransjer betyr ikke at ting stopper varig, nye strukturer vil vokse frem; ny produksjon nye steder, ny logistikk.

Nye strukturer vil vokse frem.

Det pekes på at omstillingsevnen i næringslivet er stor. Pandemien har vist evne til nye arbeidsformer og kreativitet. Beredskapen er økt, foretakene er mer på tåhev enn før.

Rehabiliteringen av Ukraina – om det blir et selvstendig rest-Ukraina – blir en enorm oppgave.

Vi ser mange muligheter, men vil vi ha folka og råvarene.

Stor usikkerhet, nærliggende grep er gjort, men mye er på hold. Det er en situasjon hvor den som ser fremtiden klart kan skape stor fremgang.

Rustet for fremtiden med våre tjenester

Dynamiske scenarier

Utvikling av scenarier for fremtiden med våre velprøvde metoder.

Kraften i de svake signalene

Nå rystes det godt i det dere er forutinntatt på, la oss inspirere dere med svake signaler, og det å tenke sakte.

Virtuelle og fysiske møteplasser for ledere

Delta på lederforum via Teams eller på Mo Gård og la deg inspirere av andre ledere.

Invester i dine ledere

Vi tilbyr senior samtalepartner til ledere i næringslivet som nå står i krevende lederutfordringer.

Design sprints

Utvikling av forretningsmodeller og arbeidsmåter for rask tilpasning med våre velprøvde arbeidsformer.

Digital transformasjon og transisjon til skyen

Skal du akselerere digitaliseringen, løfte kompetansen og hente gevinster fra skyløsninger og håndtere cyber risk? – vi har gjort det før.

Trening i endringskondisjon

Kondisjonstest og nanolæring i digitale treningsstudio for å styrke evnen til å stå i usikkerhet og drive endring med høy hastighet.


Posted

in

,

by

Tags: