Bank oppretter datterselskap for å innta rollen som katalysator for regionalt næringsliv

Utfordring

En stor bank sto ovenfor et viktig oppdrag – overskuddet til banken skulles gis tilbake til samfunnet gjennom rollen som akselerator for regionalt næringsliv. Et datterselskap var opprettet for å sikre god fleksibilitet, 100 MNOK allokert, og en leder ansatt. De viktigste premissene for datterselskapet var at rollen som katalysator ikke skulle konkurrere med eksisterende aktører i regionen og at verdiskapingen skulle bygge på regionens styrker og snu «hjerne-flukten» fra regionen. Nå trengte de en sparringspartner til å bygge en virksomhet og lage en strategi fra bunnen med en tydelig retning og et klart budskap. Så langt hadde de tatt kontakt med relevante næringslivsaktører, men ble møtt med skepsis og endringsvegring grunnet et sprikende verdiforslag og utydelig forretningsmodell. Det ble besluttet å igangsette en grundig diskusjon om virksomhetens hensikt, strategi og tiltak for å sikre gjennomføring av strategien.

Tilnærming

Oppdraget begynte med å kartlegge og analysere markedet for lignende roller og initiativer, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Hensikten var å tydeliggjøre ulike forretningsmodeller, resultater og suksesskriterier og hvilke roller som allerede eksisterer i regionen. Blant aktørene vi så på var bedriftsklynger, startuplabs og katalysatorer, i ulike sektorer og geografisk omfang. Disse aktørene ble så kategorisert og presentert som bakgrunnsinformasjon for styret og viktige interessenter i datterselskapet i banken. Vi la spesielt vekt på muligheter, risiko og struktur ved et sekspartsamarbeid mellom næringsliv, akademia, entreprenører, risikokapital, eksisterende klynger og stat og kommune. Parallelt gjorde vi en markedsanalyse av næringslivet i regionen og intervjuet nøkkelpersoner i regionalt næringsliv, kommune og akademia.

Med dette som bakteppe, gjennomførte vi arbeidssamlinger med utvalgte nøkkelaktører i banken. Her ble gruppen utfordret på å tydeliggjøre kriteriene for katalysatorrollen, beskrive posisjonen til selskapet og i første omgang enes om én sektor og et spisset verdiforslag. I denne prosessen ble TPXimpacts strategirammeverk brukt til å skape målbildet for virksomheten. Deretter ble den valgte posisjonen testet hos nøkkelaktører fra ulike deler av sekspartsamarbeidet.

Til slutt laget vi, i samråd med kunden, et strategisk veikart som skal bringe virksomheten mot målbildet i 2024 og en detaljert beskrivelse av leveranser og aktivitetene som må gjennomføres på veien. Dette omfattet blant annet prosjektarbeid, relasjonsbygging, markedskommunikasjon, salg og styring.

Resultat

Ved prosjektslutt var man i banken enige om valg av segment og plan for å realisere strategien. Det var også definert tydelige neste steg for samarbeid med næringen og viktige regionale samarbeidspartnere og for å raskt skape suksesshistorier som vil tydeliggjøre posisjonen. For å kunne utnytte fordeler og muligheter i regionen, falt valget på produksjon og foredling av ressurser fra havet. I dette segmentet vil datterselskapet være en katalysator som tilrettelegger og drifter et nettverk av relevante aktører for å sammen løse næringslivets utfordringer. Dette skal resultere i en mer markedsorientert, digitalisert og bærekraftig næring. Slik bidrar banken i dag til å øke verdiskapningen i regionen, og denne oppskriften kan senere gjenbrukes i andre segmenter.


Posted

in

by

Tags: